Salgs- og leveringsbetingelser for Novagraf A/S

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Novagraf A/S (herefter kaldet Novagraf), i det omfang, de ikke fraviges ved særlig skriftlig aftale imellem parterne.

1. Tilbud og aftale

1.1
Tilbud er bindende for Novagraf i 30 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Novagraf.

1.3
Har bestilleren anmodet Novagraf om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Novagraf berettiget til at få betaling for dette arbejde.

1.4
Tilbuddet er betinget af, at:
· Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
· Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance, som anført i tilbuddet.
· Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til Novagrafs afgivne tilbud.

 

2. Pris

2.1
Alle priser er ekskl. moms.

2.2
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Novagraf berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.4
Ved evt. prisgivning i fremmed valuta er kursen på tidspunktet for rettidig betaling gældende i forholdet til danske kroner.

2.5
Ud over tilbudt eller aftalt pris er Novagraf berettiget til at kræve betaling for:
•   Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Novagraf, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
•   Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
•   Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager ere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
•   Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
•   Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
•   Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold. Her er det dog en forudsætning, at kunden er gjort opmærksom på forholdet inden det ekstra arbejde er udført.

 

3. Levering

3.1
Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
•   Bestillerens handling eller undladelse.
•   De i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder.
•   Rettidig levering er gennemført når Novagraf har overdraget godset til transportør, når dette sker dagen før forventet modtagelse hos bestilleren eller dennes modtager. Novagraf er ikke ansvarlig for transportørs fejl eller forsinkelser.

3.2
Ved disse forsinkelser har Novagraf ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3
Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Novagrafs leveringsforpligtelser fordyres, er Novagraf forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Novagraf beregnede merpris.

3.4
Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Novagraf leveringstidspunktet.

 

4. Betaling

4.1
Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

4.2
Der på løber rente fra forfaldsdagen med Novagrafs til enhver tid gældende rente.

4.3
På Novagrafs anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

4.4
Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Novagraf forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

 

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1
Ophavsretten til de af Novagraf udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Novagraf og må ikke uden Novagrafs godkendelse overlades til tredjemand.

5.2
Hvad Novagraf har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Novagrafs ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret og betalt. Novagraf udleverer dog oftest elektronisk materiale til kunden på anfordring. I den situation, betaler kunden de omkostninger i form at tidsforbrug og materialer som er forbundet med udleveringen af materialet.

5.3
Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom

.

 

6. Forsinkelse

6. 1
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

7. Mangler

7.1
Novagraf har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

7.2
Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt speci kation.

7.3
Novagraf har ret til en over- eller underlevering på indtil 10% af aftalt oplag.

7.4
Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren senere end 30 dage efter levering, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Novagraf er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7.5
Novagraf hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

7.6
Novagraf er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet Novagraf nøjagtig instruktion om disses placering.

7. 7
Novagraf giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

 

8. Ansvar

8.1

  • I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Novagraf intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

  • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

  • I tilfælde af arbejdskon ikter af enhver art.

  • I øvrigt enhver omstændighed som Novagraf ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

8.2
Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til under Novagrafs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3
Novagraf hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4
Novagraf er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.
Novagraf er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.
Novagraf er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Novagrafs side er handlet med grov uagtsomhed.
Novagraf hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.
I tilfælde af at Novagraf i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Novagrafs ansvar, er bestil- leren pligtig til at holde Novagraf skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5
Novagraf har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Novagraf sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Novagraf skadesløs for et sådant ansvar.

8.6
Novagraf har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er Novagrafs, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Novagraf har udført.
Novagraf er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Novagraf eller vore folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

8.7
Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved trykningens begyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, ler o. lign., kan Novagraf ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig at levere nye, rettede trykforme.

8.8
Særligt tillæg vedr. online løsninger og hosting-abonnementer:
Novagraf A/S har intet ansvar for indholdet på kundens hjemmeside, online-løsning eller hosting-løsning. Kunden er til enhver tid ansvarlig for lovligheden af indholdet på sin hjemmeside, online løsninger og hosting løsninger. Novagraf A/S fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Novagraf A/S rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingssystemet eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser. Tilsvarende er gældende ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

 

9. Underleverandører

9.1
Novagraf er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

10.1
Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

11. Online løsninger og hosting-abonnementer (webhotel, mailhotel, betalingssystem, sms gateway, o.l.)

11.1
Abonnementer løber i 12 hele måneder + måneden, hvor abonnementet bestilles. Hvert år forlænges abonnementet automatisk til en ny periode, hvor der indenfor 1 måned før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder.

11.2
Abonnementet skal opsiges skriftligt pr. brev eller e-mail. Aftaler skal opsiges senest 1 måned før udløb. Opsiges abonnementet senere end dette, fornyes abonnementet for en ny periode. Novagraf refunderer ikke betalinger for abonnementer, såfremt dette opsiges eller nedlægges midt i en periode.

11.3
Særligt vedr. løsninger på Ultimize CMS-systemet:
Kildekoden til Ultimize systemet er beskyttet af ophavsret. For løsninger på Ultimize platformen gælder det derfor, at webhotel og Ultimize systemet er at betragte som en samlet enhed. Kunden kan derfor ikke kræve webhotellet opsagt og udlevering af kildekoden – ej heller opnå FTP adgang eller tilsvarende adgang til kildekoden.

11.4
Særligt vedr. betalingssystem:
Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet. Kunden skal tegne en indløsningsaftale med PBS, for at kunne bruge betalingssystemet. Kunden er bekendt med regler, gebyrer og andet, foreskrevet af PBS.

 

12. Købeloven

12.1
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.